Elevreglement

Her finner du elevreglementet for kulturskolen - PDF til utskrift

Elevreglement for Gausdal Kulturskole

 1. Søknad om opptak skjer innen 1. juni. Suppleringsopptak kan skje i løpet av året.
 2. De som blir tatt opp, binder seg for minst et halvt år om gangen. 
 3. Elever som er tatt opp, beholder plassen til de melder seg ut. 
 4. Utmelding må skje skriftlig innen 01. mai / 15. november. 
 5. Permisjon kan innvilges i spesielle tilfeller. Skriftlig søknad sendes til rektor. 
 6. Skolepenger betales i midten av hvert semester. Gausdal kulturskole sender ut regning. Det kan vurderes å refundere avgiften ved lengre tids sykdom (minst 4 uker) eller ved flytting fra kommunen mer enn fire uker før skoleslutt, og delvis i forhold til tapt undervisning. 
 7. Oppmøte til timene skal skje presis. Elever som må gjøre seg klare må møte 
  i god tid før timen begynner. 
 8. Elevene plikter å øve/trene regelmessing, skal møte godt forberedt til undervisningen, og ha med seg nødvendig utstyr/materiell. 
 9. Ved sykdom eller ved annen tvingende grunn til fravær skal det om mulig gis beskjed til læreren/kulturskolerektor på forhånd. Hvis dette ikke er mulig må det leveres skriftlig melding ved første fremmøte etter fraværet. 
 10. Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet, eller av disiplinære årsaker, kan rektor utelukke elever fra skolen. Før utvisning blir satt i verk må problemer tas opp med kulturskolelærer, rektor og foreldre/foresatte. Skolepenger refunderes ikke i slike tilfeller. Klage på utvisning kan rettes til formannskapet.
 11. Dersom skolens instrumenter blir påført skade, rapporteres dette straks til rektor. Skyldes skaden skjødesløs behandling, må elevene selv betale skaden. 


 

Priser - undervisning og instrumentleie

PRISER per semester 2023
Elevavgift er fastsatt av kommunestyret. Følgende priser gjelder fra 1. januar 2023.
 
Priser finner du også her (Framsikt - åpnes i nytt vindu)
 
1638,- for individuell undervisning / 819,- pr. tillegg utvidet time
1178,- for gruppeundervisning/rockeverksted
889,- for dans
 
Søskenmoderasjon
25 % rabatt for individuell undervisning
 
Friplassordning
Ta kontakt for mer informasjon
 
Instrumentleie
Kulturskolen leier ut fioliner og gitarer. Utleiepris er for tiden 400.- pr. semester.
Ta kontakt hvis du vil vite mer om instrumenutleie.
 
Fiolin_23_07.jpg

Læreplaner

Kulturskolen har egne fagplaner som forteller mer om innholdet i hvert tilbud. Ta kontakt med kulturskolen hvis du ønsker mer informasjon om fagene.

Konferansetime

Samarbeid mellom skole og hjem er viktig for elevens utvikling. Hver høst arrangerer kulturskolen åpen uke der foresatte har mulighet til å bli med eleven på timen. Egen informasjon sendes på mail.

Serviceerklæring

Her finner du serviceerklæring for kulturskolen - PDF til utskrift

Serviceerklæring

Kulturskolen har tilbud innen musikk, sang, dans og elektronisk musikkproduksjon til barn og unge fra 4-årsalderen til elevene er ferdige med videregående skole. Kulturskolen gir også undervisning til elever over videregående skole. 

Formålet med tjenesten Kulturskolens hovedformål er å gi barn
og unge en fullverdig undervisning ved å: 

-  gi barn og unge best mulig grunnlag for å utvikle sine evner og anlegg til å oppleve og skape

-  være en ressurs og ta del i det lokale kulturliv og det øvrige skoleverk i kommunen.

Kulturskolen kan være med på å styrke barn og unges selvtillit og gi glede i livet. 

Lovgrunnlag 

I opplæringsloven § 13-6 heter det: 

“Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.” 

Hvem kan få tjenesten? 

Kulturskolen har tilbud til barn og unge bosatte i kommunen. Kulturskolen tilbyr også undervisning til elever utover videregående skole og elever i voksen alder. 

Elever søker i juni, med melding om opptak i løpet av sommeren. Suppleringsopptak kan skje i løpet av året. De som blir tatt opp binder seg for minst et halvt år om gangen. Elever som er tatt opp beholder plassen til de melder seg ut. Elever betaler for tjenesten med unntak av noen kortvarige prosjekter. Elever får søskenmoderasjon, kun for individuell undervisning. 

Hva omfatter tjenesten? 

Innen musikk tilbyr vi undervisning på en rekke instrumenter, sang, rockeverksted og musikkgrupper. Innen estetiske fag har skolen tilbud innen dans. 

Individuell undervisning 

 • Tangentinstrument 
 • Strykeinstrument 
 • Gitar og bass 
 • Sang 
 • Slagverk 

Gruppeundervisning 

 • Band og samspill 
 • Opplæring slagverk 
 • Elektronisk musikkproduksjon 
 • Dans i SFO-tiden på skolene i Gausdal 
 • Dans – ettermiddag / kveld  
 • Opplæring for elever med nedsatt fysisk og/eller psykisk kognitiv funksjon  

Prosjekter og forestillinger 

Kulturskolen holder forestillinger regelmessig og tar gjerne del i arrangementer i lokalmiljøet. Forestillinger og prosjekter inngår som en del av kulturskolens undervisningstilbud. Kulturskolens elever deltar i: konserter, konkurranser, UKM (Ung Kultur Møtes), verksted, seminarer, utstillinger, lokale samlinger og høytider og andre oppdrag. 

Dette kan du forvente av oss 

 • Interessante leksjoner 
 • Lærer er godt forberedt til undervisning 
 • God faglig kvalitet på tjenesten 
 • Tilpasset undervisning: lekbasert, treningsbasert, notebasert og gehørbasert undervisning 
 • Punktlighet 
 • Møter elever, foresatte og publikum med gjensidig respekt 
 • Vi gjennomfører brukerundersøkelser 
 • Vi er åpne for tilbakemeldinger fra brukere/elever, og vurderer egen virksomhet 
 • Vi informerer om aktuelle saker gjennom muntlig og skriftlig informasjon 
 • Skolen møter elevene med positiv holdning
 • Digitalt læringsmiljø – med brukeren i sentrum tar vi i bruk digital plattform for læring 

Dette forventer skolen av elever og/eller foresatte 

 • Viser respekt for instrument og utstyr 
 • Øver og trener regelmessig 
 • Møter medelever og lærere med en positiv holdning 
 • Deltar aktivt i undervisningstimene 
 • Punktlighet 
 • Gir beskjed om fravær 
 • Håndhygiene 
 • Deltar på konserter og prosjekter 
 • Samarbeider om hjemmeoppgaver 
 • Tar vare på informasjon 
 • Regelmessig bruk av speedadmin, kontaktbok (elever på instrument, sang) 
 • Følger skolens elevreglement og forpliktelser

Undervisningslokaler 

Kulturskolen holder til i lokaler på Gausdal Arena. Lokalene utgjør basen for kulturskolen. Kulturskolen har også undervisningstilbud på skolene i Gausdal.  

Læreplaner 

Kulturskolen har egne fagplaner som forteller mer om innholdet i enkelte tilbud. Fagplan kan fås ved henvendelse til oss.   

Brukerråd  Kulturskolen har et eget brukerråd. 

Personvernopplysninger til søkere om elevplass

Personopplysningene i denne påmeldingen innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gis oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene vil kun bli brukt til behandling av påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i, og eventuell oppkrevning av etterfølgende aktiviteter. Personopplysningene til Den Registrerte lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den Registrerte er kjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Samtykke til fotografering/film og lydopptak

Ved påmelding til kulturskolen må du som foresatt gi oss et samtykke til fotografering/film og lydopptak av barnet, og at kulturskolen kan benytte dette i profileringsøyemed. Dette krysser du av for ja/nei ved påmelding.