Motorikk og fysisk aktivitet i barnehagene i samarbeid med fysioterapeut

Historikk

Arbeidet med motorikk, sanser og fysisk aktivitet startet som pilotprosjekt for en gruppe barn (4-5 år) i en barnehage i 2010. Fra 2018 er dette et tilbud til alle barn i barnehagene i Gausdal.

Motorikk, barnehage

Arbeid med motorisk og fysisk aktivitet i barnehagene i Gausdal

Gausdalsmodellen er godt implementert i barnehagene. Motorisk aktivitet for barna er i stor grad integrert i barnehagenhverdagen, men det er også plan for aktivitet i løpet av en uke.

Alle barnehagene har tilgang til en nettbasert håndbok, som omfatter teori og metode for arbeidet. Det er utarbeidet temahjul for aldersgruppen 0-3 år og 3-6 år. Temahjulene omfatter fin- og grovmotorikk, sansestimulering, kondisjon (puls og utholdenhet), trygghet og ro i kroppen. I idebank for aktivitet finner barnehagene forslag til aktiviteter. 

Fysioterapeut har satt av tid til Gausdalsmodellen og veiledning til barnehagene en dag i uken, slik at barnehagene får besøk flere ganger i løpet av året. Barnehagene kan også "bestille" veiledning og observasjon av aktivitet. 

Fagutvikling og systemarbeid

Det er etablert en nettverksgruppe, hvor en kontaktperson fra hver barnehage deltar på tre nettverksmøter i løpet av barnehageåret. Det er to møter i høsthalvåret og disse er satt av til fag- og kvalitetsutvikling. I vårhalvåret er det et møte i mai, hvor barnehageåres evalueres og nytt barnehageår planlegges. På dette møtet deltar også styrere. Nyansatte får tilbud om opplæring og innføring i arbeidet ved oppstart av nytt barnehageår. 

Samarbeid med andre kommuner

Det er etablert et fagnettverk  for fysio- og ergoterapeuter i Sarpsborg, Sykkylven og Sør- Aurdal kommune, som jobber etter modell fra Gausdal. Terapeutene deler erfaring og kunnskap med hverandre. 

Barnehagehelsetjeneste og 4 års-konsultasjon i barnehagene med helsesykepleier

Helsestasjonen gir tilbud til fireåringer og deres foreldre om gjennomføring av fireårskonsultasjonen i barnehagen. Tilbudet er frivillig og det sendes ut informasjon i forkant av at barnet fyller fire år.

Informasjon til foresatte

Foresatte får informasjon om aktuelle tema i seks temabrev fra fysioterapeut og helsesykepleier, som sendes ut i løpet av året. Aktuelle tema er fin- og grovmotorikk, selvfølelse, ro og trygghet i egen kropp, fysisk aktivitet (puls), kosthold, søvn, skjermaktivitet. 

Les mer om Gausdalsmodellen

To masterstudier har sett på Gausdalsmodellen sin betydning for barns utvikling fram mot skolestart.
 

Master i folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvaner

Kari Larsson Finstad (2015) konkluderer i sin masteroppgave om Gausdalsmodellen, at den er i tråd med folkehelseanbefalinger om tidlig intervensjon, tilbud til alle og utjevning av sosial ulikhet i helse. Den viser at motorisk aktivitet for alle barn i barnehagen bidrar til å forberede barna til skolestart og til en generell sosialiseringsprosess.

 
Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge – med vekt på forebyggende arbeid

En annen masterstudie har sammenlignet motorisk kompetanse hos et årskull med barn i Gausdal som har hatt et tilbud med motorisk aktivitet i barnehagen, sammenlignet med en tilsvarende gruppe (kontrollgruppe). Den viser at en stor andel av barna i Gausdal mestrer over det som er forventet for alder (47 %), en svært liten andel skårer under (3 %) og halvparten innenfor det som er forventet for alder. Studien viser i tillegg en sammenheng mellom leseferdighet og motorisk kompetanse (17 % samvariasjon) hos barna Inger Stalheim Thorsen (2016).