Generelt

Du kan bo på din fritidsbolig i inntil 6 mnd uten søknad. Ved lengre opphold må det søkes om bruksendring fra fritidsbolig til bolig etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav d). En slik søknad er omfattende, for da vil byggtekniske krav for bolig trå inn. Fritidsbolig tilfredsstiller vanligvis ikke alle de tekniske kravene som byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller til boliger, som for eksempel isolasjon, tetthet, ventilasjon, tilgjengelighet mm. Fritidsboligen må også være plassert slik at krav til atkomst, vann, avløp og renovasjon kan tilfredsstilles. Om kommunen ønsker å godkjenne slike bruksendringer blir vurdert politisk senere i høst. Mer om dette i avsnittene nedenfor.

Søknad om bruksendring

Du må henvende deg til et byggefirma, som kjenner byggeforskriftene. Byggefirmaet sjekker ut hytta i forhold til kravene TEK 17 stiller til en bolig. Enkelte ting kan kanskje utbedres enkelt. De krav som blir uforholdsmessig dyre å tilfredsstille og hvor dagens utførelse vurderes (av firmaet) som tilfredsstillende, kan det søkes om unntak på. Den som kjenner fritidsboligen best er nok firmaet som har levert fritidsboligen. Det anbefales derfor å ta kontakt med dem. 
 
Søknaden må sendes inn av et firma med ansvarsretter på søkerfunksjon og prosjektering. Du må gå til et firma som har kompetanse på dette. Vi setter krav om at før ferdigattest kan gis for bruksendringen - og du kan bo i fritidsboligen - må du dokumentere at du har meldt flytting til adressen.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

I tillegg må det søkes om dispensasjon fra arealformålet fritidsbebyggelse, da boligformål er i strid med reguleringsplanen. Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. 

Forventet saksbehandlingstid

På bakgrunn av stor pågang av henvendelser om bruksendring fra fritidsbolig til bolig, vil spørsmålet om det er ønskelig å gi denne type dispensasjoner legges frem som en sak for kommunestyret til prinsipiell vurdering senere i høst. En av hovedproblemstillingene er om det er ønskelig at hytteområdene/reiselivsdestinasjonene vil endre karakter til boligområder. Saksbehandling av søknader om bruksendring av fritidsbolig til bolig vil måtte avventes til prinsippsaken er vurdert positiv av kommunestyret.

Gebyr

Saksbehandlingsgebyret er avhengig av størrelsen på hytta, men en bruksendringstillatelse antas å komme på ca 10.000 – 20.000 kr inkludert behandling av dispensasjonssøknaden.