Kravet omfatter også aktører som allerede driver slik virksomhet. Statsforvalteren i Innlandet setter i utgangspunktet ingen nedre grense for det aktuelle tiltaket.

Søknaden sendes Statsforvalteren etter behandling i samsvar med plan- og bygningsloven i kommunen. Dette søknadsskjemaet benyttes: Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering / oppfylling av jord- og steinmasser som ikke er forurenset («rene masser»)

Krav om søknad etter forurensningsloven kommer i tillegg til kommunens regulering etter plan- og bygningsloven og/eller annet lovverk kommunen er myndighet for. Det vil være en forutsetning at arealbruken er avklart skriftlig med kommunen. I noen tilfeller vil også enkeltdisponeringer av overskuddsmasser fra ett prosjekt innebære fare for forurensning og behov for å søke om tillatelse etter forurensningsloven, jf. Miljødirektoratets veiledning M-1243.

Les mer og se relevante dokumenter her:
Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven | Statsforvalteren i Innlandet