Introduksjonsprogram

Flyktninger og familiegjenforente mellom 18 og 55 år får introduksjonsprogrammet ved Lillehammer læringssenter. De over 55 år får norskopplæring ved Lillehammer Læringssenter, men ikke introduksjonsprogram. 
I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. 
Målet er at deltakerne lettere skal bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.
Norskkunnskaper kan komme gjennom deltakelse i samfunnet og ikke bare fra skolebenken. Det er gode erfaringer med å la flyktninger komme tidlig ut i praksis hvor de både kan lære språk og får kunnskap om arbeidslivet.

 

 

Utdanning og arbeid

Både for den enkelte person og for samfunnet som helhet, er det viktig at ressursene til den enkelte flyktning blir benyttet.
Norge har et relativt høyt utdannings- og sysselsettingsnivå. Flyktningene kartlegges ut fra utdanning og arbeidserfaring. NOKUT er godkjenningsinstans for utenlands utdanning.
Mange arbeidsgivere legger vekt på å jobbe med inkludering og mangfold. Mange gir også uttrykk for erfaring om at flyktninger har vært avgjørende for deres rekruttering av nye ansatte. Samfunnsansvar og bedriftsansvar kan kombineres. Målet er at flyktningene skal delta i arbeidslivet på linje med majoritetsbefolkningen.