Hvem er ansvarlig?
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus).  Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale ungdataundersøkelsene, og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner. NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. Ungdatasekretariatet på NOVA koordinerer og administrerer alle undersøkelsene.
KoRus har ansvar for å bistå kommunene og fylkeskommunene i sin region med planlegging og gjennomføringen av undersøkelsen, samt veiledning og analyse knyttet til tolkning av resultatene. Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene. 
Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret.

Hvordan brukes Ungdata?
Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i politikkutvikling og styring lokal og nasjonalt. I tillegg brukes Ungdata i undervisning og til forskning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer. For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk innen oppvekst- og folkehelseområdene. På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling.

Hvordan gjennomføres Ungdata?
Ungdataundersøkelsene gjennomføres på skolene i skoletiden. Elevene svarer på et elektronisk spørreskjema ved å logge seg inn med en tilfeldig engangskode. Før elevene svarer får de nødvendig informasjon om formålet med undersøkelsen, at det er frivillig å delta og forhold knyttet til personvern og beredskap. Skolene har instruks om å gjennomføre Ungdata etter de rammer og prosedyrer som Ungdatasenteret har lagt for undersøkelsen. Dette skal sikre at personvernet ivaretas og at elevene vet hvem de kan kontakte i etterkant dersom de har behov for å snakke med en voksen.

Ønsker du mer informasjon om Ungdata, kan du ta kontakt med Ungdatasenteret på e-post: ungdata@oslomet.no. Du kan også lese mer om Ungdata her.

Nedenfor finner du en PP-presentasjon fra 2021, som oppsummerer hovedfunnene. 

Presentasjon ung data i Gausdal

 

Ansvarlig for ungdata i Gausdal:

Ungdomskontakt Øydis Uthberg

Tlf. 95037 719 e-post: oydis.uthberg@gausdal.kommune.no