Hvorfor satser Gausdal kommune på hverdagsrehabilitering?

Norske kommuner har følgende hovedutfordringer i årene framover:

  1. å gi gode helse- og omsorgstjenester til de som trenger det.
  2. å ha penger og ansatte nok til å gi gode helse- og omsorgstjenester til de som trenger det.

Hverdagsrehabilitering forener målene om god kvalitet for brukerne og en mer effektiv drift for kommunene. Hvordan kan vi få hver enkelt person til å benytte flere av de ressursene han har, både i helse- og omsorgssammenheng og ellers i samfunnet?
For å få til det må vi blant annet jobbe med å endre forventningene til hva helse- og omsorgstjenestene skal inneholde, og hvordan tjenestene skal bli gitt. Helsearbeidere må endre synet på brukeren fra å være en passiv mottaker til en aktiv deltaker. Holdningsendringen gjelder også blant brukerne selv, pårørende og samfunnet for øvrig.
Vi må øke innsatsen innenfor helsefremmende arbeid. Hverdagsmestring som overordnet mål og tankesett blir derfor viktig.

Hva innebærer hverdagsrehabilitering for den som er tjenestebruker?

Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen.
Et tverrfaglig team (som kan bestå av en fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier og hjemmehjelper) trener sammen med den enkelte.
Det er tidsavgrenset rehabilitering med opptrening i hverdagslivets gjøremål.
Det er viktig at bruker er motivert og bidrar med egeninnsats.
All hverdagsrehabilitering at er gratis/kostnadsfritt.

Kontaktopplysninger:

Hverdagsrehabiliteringsteamet i Gausdal kommune
Follebutunet
Leikvollvegen 12A
2656 Follebu
Tlf: 61 05 50 20