Planutvalget
11.02.2022 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.02.2022
ELEKTRONISK SIGNERING AV PROTOKOLLEN
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 REFERATSAKER PLANUTVALGET 11.02.2022 Vis (2) Vis
2/2022 DELEGERTE SAKER FRA OG MED 05.11.2021 TIL OG MED 10.02.2022 Vis
3/2022 ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - BLIHOVDE SETER - VEDTAK Vis (3) Vis
4/2022 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - TOMTEGRENSER 217/36,37 OG SKILØYPETRASE - VEDTAK Vis
5/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (18) Vis
6/2022 G/BNR 225/258 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR TERRENGINNGREP FOR NY BOLIG, HAMPEVEGEN 20 INNENFOR OMRÅDREGULERINGSPLAN Vis (5) Vis Vis (1)
7/2022 FORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP FEBRUAR 2022 Vis (1) Vis